بایگانی برچسب ها: تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری

دانلود مقاله کیفیت زندگی

دانلود مقاله کیفیت زندگی

دانلود مقاله کیفیت زندگی كيفيت زندگي شاخص امروزه پيشرفت يک اجتماع «کيفيت زندگي» است که در برگيرنده مهم ترين عواملي است که شرايط زندگي در جامعه و رفاه شخصي افراد را تعيين مي کنند. کيفيت زندگي يکي از اساس ترين نکات علوم اقتصادي و سياسي است که درآن پارامترهاي مادي توسعه اقتصادي و توليدات داخلي در کنار پارامترهاي غير مادي اي چون کيفيت کار، سطح با سوادي و فرهنگ، استاندارد پزشکي وبهداشت، کيفيت فراغت و تفريح، شرايط محيط زيست، جوسياسي، احساس خوشب...

ادامه مطلب