بایگانی برچسب ها: تحلیل مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون دكتر قربانعلی سلیمی[1] –  قدرت الله علی زاده[2] چكیده یكی از راهبردهای اساسی سازمان ، فرهنگ سازمانی است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد  یك فرهنگ سازمانی مناسب است .اهمیت فرهنگ سازمانی این است كه مدیران كشور در حال حاضر ،بیش از پیش قدرت وآثار جادویی فرهنگ را بر رفتار كاركنان را لمس می كنند.و همچنین به اهمیت شناخت این مهم...

ادامه مطلب