بایگانی برچسب ها: تحولات مدارس در ایران

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه معماری دبستان پسرانه فهرست مقدمه۱ ضرورت مطالعه وطراحی۳ بیان اهداف پروژه۴ فصل اول:کودک۵ روانشناسی کودک۶ روانشناسی رشد۶ دیدگاههای مختلف در روانشناسی۷ نظریه های رشد۷ نظریه رفتار گرایی اسکینر۷ نظریه رشد هوش وشناخت پیاژه۸ نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندوار۸ اصول قوانین رشد۹ ویژگی ها وتوانایی های کودک در هفت سال اول زندگی۹ توانایی های شناختی کودک۱۴ جمع بندی۱۹ فصل دوم: نگاهی به آموزش وپرورش۲۱ ضرورت وسابقه ...

ادامه مطلب