بایگانی برچسب ها: تخفيف و تبديل مجازات

دانلود مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

دانلود مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات فهرست مطالب فصل اول : کلیات ۱٫    ضرورت اعمال کیفیت مخففه ۲٫    کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد ۳٫    فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۴٫    اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۵٫    دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است ۶٫    ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات مبحث اول : جهات تخفیف مجازات ۱-    معاذیر قانونی ۲-    معاذیر قانونی معاف کننده از ...

ادامه مطلب