بایگانی برچسب ها: تخفيف و تبديل مجازات

دانلود مقاله تخفيف و تبديل مجازات

دانلود مقاله تخفيف و تبديل مجازات

مقاله تخفيف و تبديل مجازات فهرست مطالب فصل اول : كليات 1.    ضرورت اعمال كيفيت مخففه 2.    كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد 3.    فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي 4.    اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي 5.    دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است 6.    ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات مبحث اول : جهات تخفيف مجازات 1-    معاذير قانوني 2-    معاذير قانوني معاف كننده از...

ادامه مطلب