بایگانی برچسب ها: تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري فهرست مطالب مقدمه  چكيده : 1-    مقدمه : فرآيند تجربي : 3-مدل سازي  المان محدود : 1-3- آناليز حرارتي : 2-3- انتقال فاز حالت جامد : 3-3- آناليز مكانيكي : 4- حالت هاي شبيه سازي شده : 5- مباحثه دربارة موضوع ارائه شده  : 1-5- تأثير  تغييرات حجمي : 2-5- تأثير تغيير استحكام نهايي : 3-5- مقايسه بين نتايج شبيه سازي شده و نتايج تجربي : 6- م...

ادامه مطلب