بایگانی برچسب ها: تدوین برنامهٔ استراتژیك

دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیک

فرهنگ و مدیریت استرا تژیک فهرست مطالب فرهنگ و مدیریت استراتژیک جایگاه مدیریت استراتژیک چرا فرهنگ؟ اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)  ب: بررسی محیط خارجی  الف: بررسی محیط داخلی تعیین چشم‌انداز کارآمد یا نقاط مطلوب توانمند سازی سازمان (ایجاد ظرفیت) استراتژی‌سازی تدوین برنامهٔ استراتژیک اجرای برنامه (آغاز عملیات) تعیین تاکتیک مدیریت ریسک استراتژیک سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری ر...

ادامه مطلب