بایگانی برچسب ها: تراسهاي سكويي يا پله اي

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

احداث باغ در اراضي شيبدار فهرست مطالب مقدمه فرسايش خاك نقش هوموس و پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش خاك در اراضي شيبدار سكوبندي تراس هاي آبراهه اي انواع تراسهاي آبراهه اي تراسهاي آبراهه هاي با نيمرخ   V شكل تراسهاي آبراهه اي با نيمرخ نرمال روش ساختن تراسهاي آبراهه اي چگونگي پياده كردن طرح تراسهاي آبراهه اي روش نگهداري و مراقبت از تراسها تراسهاي سكويي يا پله اي تراسهاي سكويي قائم تراسهاي سكويي مايل روش تثبيت شيبهايي كه در آنها لغزش زمين...

ادامه مطلب