بایگانی برچسب ها: ترك خوردگي در دماي پايين

دانلود مقاله طراحي سنگ فرش انعطاف پذير

دانلود مقاله طراحي سنگ فرش انعطاف پذير

طراحي سنگ فرش انعطاف پذير 11.1  روش طراحي مكانيزه درجه بندي شده معادلات طراحي ارائه شده در راهنماي طراحي AASHTO در سال 1986، به طور غير علمي بر طبق نتايج بدست آمده از قسمت جاده اي AASHTO ارائه شده است. به منظور بسط آناليزهاي سنگ فرشي مكانيزه و روش طراحي براي نسخه‌هاي آتي راهنماي AASHTO، پروژه اي تحقيقاتي با عنوان « روشهاي آناليزي ساختاري مكانيزه درجه بندي شده براي سنگ فرشها » به دانشگاه Illinois تحت NCHRP 1-26 اعطا گرديد. تحقيق هم ش...

ادامه مطلب