بایگانی برچسب ها: ترمزهاي هيدروليكي و پنوماتيكي

دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی

دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی

ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی فهرست مطالب فصل اول ۴ اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی ۴ ترمزهای اتومبیل ۵ ۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها: ۵ شکل ۱-۴ ۸ ۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی ۹ شکل ۵-۱ ۹ ۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک ۱۰ ۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی ۱۱ شکل ۷-۱ ۱۲ ۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل : ۱۲ شکل ۸-۱ ۱۳ ۶ـ۱ سیلندر اصلی ۱۳ ۷ـ۱ـ سیلندر چرخها ۱۵ ۹ـ۱ـ حرکت بازگشتی :Return strock ۱۷ شکل ۱۸-۱ ۲۱ شکل ۱۹-۱ ۲۳ ۱۲ـ۱ـ ترمزهای دیسکی : ۲۳ شکل ۲۲-۱ ۲۵ ۲ـ کالیپر شناور : ...

ادامه مطلب