بایگانی برچسب ها: تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال فهرست مطالب فصل اول (معیار سازی تست نامیدن اسامی و افعال) ۱-۱ بیان مسئله ۱ ۲-۱ کاربردهای عمومی ۱ ۳-۱ تعریف مفاهیم ۳ فصل دوم (مباحث نظری) ۱-۲ مقدمه ۶ ۲-۲ مدل پردازش واژگانی ۱۱ ۳-۲ مکانیسم‌های پردازش واژگان ۱۳ – سطح بازشناسی ۱۳ – پردازش معنایی ۱۴ – برونداد واژگان ۱۴ ۴-۲ آسیب‌ها ۱۵ – سطح بازشناسی ۱۵ – درونداد واژگانی ۱۸ – پردازش معنایی ۱۹ – برونداد واژگان...

ادامه مطلب