بایگانی برچسب ها: تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال فهرست مطالب فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال) 1-1 بيان مسئله 1 2-1 كاربردهاي عمومي 1 3-1 تعريف مفاهيم 3 فصل دوم (مباحث نظري) 1-2 مقدمه 6 2-2 مدل پردازش واژگاني 11 3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان 13 – سطح بازشناسي 13 – پردازش معنايي 14 – برونداد واژگان 14 4-2 آسيب‌ها 15 – سطح بازشناسي 15 – درونداد واژگاني 18 – پردازش معنايي 19 – برونداد واژگان...

ادامه مطلب