بایگانی برچسب ها: تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف

دانلود پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

دانلود پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

معامله ی فضولی و انتقال مال غیر چكيده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت ...

ادامه مطلب

مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران

مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن فهرست مطالب چكيده مقدمه اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير الف- تعريف و اركان ب- قلمرو معاملة فضولي ج- آثار حقوقي معاملة فضولي انتقال مال غير الف- ركن مادي جرم 1- فعل مرتكب 2- موضوع جرم 3- تعلق مال به غير 4- نتيجه جرم ب- ركن معنوي ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري غصب الف- اركان غصب 1- استيلا 2- عدواني بودن استيلا 3- مغصوب : ...

ادامه مطلب