بایگانی برچسب ها: تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف

دانلود پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

دانلود پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

معامله ی فضولی و انتقال مال غیر چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت ...

ادامه مطلب

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن فهرست مطالب چکیده مقدمه اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر الف- تعریف و ارکان ب- قلمرو معامله فضولی ج- آثار حقوقی معامله فضولی انتقال مال غیر الف- رکن مادی جرم ۱- فعل مرتکب ۲- موضوع جرم ۳- تعلق مال به غیر ۴- نتیجه جرم ب- رکن معنوی ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری غصب الف- ارکان غصب ۱- استیلا ۲- عدوانی بودن استیلا ۳- مغصوب : ح...

ادامه مطلب