بایگانی برچسب ها: تصفيه و پساب صنعتي

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

تصفیه و پساب صنعتی فهرست مطالب: مقدمه. ۱ ۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب… ۲ ۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده: ۳ ۴-۱- کیفیت پساب خروجی: ۵ برداشتهای کلی: ۶ مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی: ۱۰ مواد غذایی Nutrients: 10 مواد آلی، معدنی: ۱۰ خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز: ۱۰ خصوصیات فاضلاب تصفیه شده ۱۲ فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب: ۱۳ تصفیه مقدماتی: ۱۴ تصفیه اولیه: ۱۵ تصفیه ثانویه: ۱۵ سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

تصفیه و پساب صنعتی فهرست مطالب: مقدمه ۱ ۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب ۲ ۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده: ۳ ۴-۱- کیفیت پساب خروجی: ۵ برداشتهای کلی: ۶ مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی: ۱۰ مواد غذایی Nutrients: 10 مواد آلی، معدنی: ۱۰ خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز: ۱۰ خصوصیات فاضلاب تصفیه شده ۱۲ فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب: ۱۳ تصفیه مقدماتی: ۱۴ تصفیه اولیه: ۱۵ تصفیه ثانویه: ۱۵ سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز ۱۷...

ادامه مطلب