بایگانی برچسب ها: تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي

دانلود مقاله رفتار اجتماعی

دانلود مقاله رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی الگوهای پیوند گرای استدلال اجتماعی و رفتار اجتماعی Stephen J. Read & Lynn C. Miller جدول مطالب درک شخصی و اطلاعات موجود در زمینه احساس و درک ۱- درک کردن مردم، مکانیسم وابستگی Paul Thagard & Zira kunda ۲- تلاشی پویا برای ساخت معنی، نوعی فعالیت تعاملی و مدل رقابتی درک اجتماعی Stephen J. Read & Lynn C. Miller تصور قالبی و دسته بندی اجتماعی ۳- محرک های شکل گیری برداشت های گروهی: ساخت مدلی از یادگیری مقوله‌های شک...

ادامه مطلب