بایگانی برچسب ها: تعدادي از الگوريتم هاي امضا ديجيتالي

دانلود پروژه امضاء دیجیتال

دانلود پروژه امضاء دیجیتال

امضاء دیجیتال فهرست مطالب مقدمه بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۲ مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: ۳ مقاله دوم- تعریفات: ۳ مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء: ۵ مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: ۵ مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: ۵ مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا: ۵ مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: ۷ مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده: ۷ مقاله نهم- ...

ادامه مطلب