بایگانی برچسب ها: تعداد ذرات قبل از فيلتراسيون

پروژه امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات

پروژه امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل (مرکز توسعه خودرو و کار) فهرست مطالب ۱-فصل اول: مقدمه ۱ ۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری ۴ ۲-۱ مقدمه ۵ ۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها ۸ ۲-۲-۱ صافی های کیسه ای ۸ ۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی ۸ ۲-۲-۳ شوینده ها ۹ ۲-۲-۴ سیکلونها ۹ ۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک ۹ ۲-۳ زمینه تاریخی ۱۰ ۲-۴  مکانیزمهای انباشت آکوستیک ۱۱ ۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک ۱۱...

ادامه مطلب