بایگانی برچسب ها: تعداد منابع آلودگی

دانلود پروژه اپیدمی و اکولوژی

دانلود پروژه اپیدمی و اکولوژی

اپیدمی و اکولوژی فهرست مطالب مقدمه ۲ نمودارها ۲ اکولوژی ویروس‌ها ۶ عوامل بیولوژیکی ۸ ۱)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها ۸ ۱-۱ پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها ۸ ۱-۲ میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان ۸ ۱-۳ شدت بیماری ۸ ۱-۴ تغییرپذیری و انتخاب نژاد ۹ ۱-۵ دامنه میزبانی ۹ ۲)انتشار ۱۰ ۲-۱ ناقلین هوازاد ۱۰ ۲-۲ ویروسهای خاکزاد ۱۳ ۲-۳ انتقال با بذر و گرده ۱۵ ۲-۴ انتقال بوسیله مهره داران ۱۶ ۲-۵ انتشاردر مسافتهای دور ۱۶ ۳) منابع آلو...

ادامه مطلب