بایگانی برچسب ها: تعدد در حقوق جزا

دانلود مقاله تعدد در حقوق جزا

دانلود مقاله تعدد در حقوق جزا

تعدد در حقوق جزا فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول کلیات ۲ ۱- تعریف تعدد جرم: ۲ مبحث اول: عناصر تعدد مادی ۳ گفتار اول: تعدد افعال مجرمانه ۴ ۱-نظریه‌های مختلف در خصوص تعدد افعال مجرمانه ۴ الف) تعدد افعال: ۴ ب- تعدد نتایج: ۵ ج- تعدد اهداف ۶ ۲- بررسی تعداد مادی در برخی جرایم ۷ الف- جرایم مرکب: ۷ ب- تعدد جرم و جرم مرتبط ۷ ج- تعدد جرم وجرم استمرار یافته (جرایم جمعی متحدالمقصد) ۸ د- تعدد جرم و جرم به عادت ۱۰ هـ – تعدد جرم و جرایم مقدماتی ۱۱ و- ...

ادامه مطلب