بایگانی برچسب ها: تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت

دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولتها و سران

دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولتها و سران

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنهااز دیدگاه حقوق بین الملل مقدمه هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند. موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و ا...

ادامه مطلب