بایگانی برچسب ها: تعريف رشوه از نظر لغوي

کارتحقیقی ماهیت رشوه در بخش خصوصی

کارتحقیقی ماهیت رشوه در بخش خصوصی

ماهیت رشوه در بخش خصوصی مقدمه رشوه منوط به وجود نوعی توافق-هرچند ظاهری-بین راشی و مرتشی است و در صورت‌ فقدان این توافق،چه به‌طور صریح و چه به‌طور ضمنی،حکم به تحقق رشاء یا ارتشاء از نظر حقوق ما مشکل خواهد بود.به همین دلیل،اداره‌ حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی‌ اظهار داشته است:”در جرم ارتشاء چنانچه متّهم‌ به اخذ رشوه به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی‌ برائت حاصل نماید،محکوم کردن راشی به همان‌ جرم قابل توجیه نخواهد بود،زیرا بین عمل راش...

ادامه مطلب