بایگانی برچسب ها: تعريف فرآيند فروش

دانلود پروژه روان شناسی مصرف کننده

دانلود پروژه روان شناسی مصرف کننده

روان شناسی مصرف کننده فهرست مطالب ۱-مقدمه ۲-تعاریف متغیرها الف: تعریف مصرف کننده ب: تعریف بهره وری ج: تعریف فرآیند فروش د: تعریف مصرف هـ : تعریف ماهیت رفتار مصرف کننده ر: تعریف مدیریت خدمت ۳-طبقه بندی الف) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ب) مدل دایره ای عوامل موثر بر بهره وری (سوترماتسیر) ج) روشهای اصلی بهبود بهره وری توسط سومانت واماکنو د) چند راه کار برای ایجاد انگیزه خرید مشتری هـ) راههای جلب رضایت مشتریان وفادار از دمینیک توربین ر): ...

ادامه مطلب