بایگانی برچسب ها: تعريف قرار منع تعقيب

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب قرار ترک تعقیب چکيده کاستن از حیطه اختیارات و اقتدار حقوق کیفری بطور اعم امروزه بصورت یک جریان درآمده است. بویژه مسئولین رسمی دستگاه قضایی، به منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند هر چند ممکن است برای آن اهداف بشر دوستانه بیان کنند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می گردند، مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته است. این اقدام...

ادامه مطلب