بایگانی برچسب ها: تعريف يوپلوئيدي و انواع آن

دانلود مقاله پلی پلوئید

دانلود مقاله پلی پلوئید

پلی پلوئید فهرست مطالب مقدمه ۱ تعریف پلی پلوئیدی: ۲ تقسیم بندی پلی پلوئید: ۲ تعریف یوپلوئیدی و انواع آن: ۲ تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن: ۲ اتوپلوئیدی و کاربرد آن در اصلاح نباتات: ۳ خصوصیات مورفولوژیکی اتوپلی پلوئید: ۵ رفتار سیتوژنتیکی اتوپلوئید ها: ۵ آلوپلوئیدی و نحوه تولید آن: ۷ آلوپلوئیدی و اصلاح نباتات: ۸ رفتار سیتوژنتیکی آلوپلوئیدها: ۹ آنیوپلوئیدی و انواع آن: ۱۰ منشا آنیوپلوئیدی: ۱۰ کاربرد آنیوپلوئید ها در اصلاج نباتات: ۱۲ پلی پلوئید ه...

ادامه مطلب