بایگانی برچسب ها: تعریف بودجه

دانلود پروژه مالیه

دانلود پروژه مالیه

مالیه جایگاه مالیه در بودجه مقدمه چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاكنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی كه در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد كار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مكانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مكان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. اگر نظام بودجه ریزی كشور را به ساختمانی تشبیه نماییم، اصول بودجه فونداسیون و اسكلت آن محسوب می شود و هر چه بر مبنای اصول علمی و ...

ادامه مطلب