بایگانی برچسب ها: تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد قوای قاهره و آفات ناگهانی معنی و ارجاع: در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اث...

ادامه مطلب