بایگانی برچسب ها: تعریف گمرک و وظایف آن

دانلود مقاله گمرک و جایگاه آن در کشور

دانلود مقاله گمرک و جایگاه آن در کشور

گمرک و جایگاه آن در کشور فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق گمرک و جایگاه آن در کشور. ۱ الف: تاریخچه:. ۱ ب) تعریف گمرک و وظایف آن. ۳ ج) نقش و جایگاه گمرک:. ۶ مفاهیم اصطلاحات گمرکی طبق قانون گمرک. ۱۱ الف) حقوق گمرکی. ۱۱ ۱- تعرفه ویژه. ۱۲ ۲- تعرفه بر حسب ارزش (تعرفه ارزشی). ۱۲ ۳- تعرفه مرکب. ۱۳ ۴- تعرفه متغیر. ۱۴ ۵- تعرفه ضد دامپینگ. ۱۵ ۶- تعرفه تلافی. ۱۵ ۷- سایر تعرفه های گمرکی. ۱۵ ۸- تعرفه مطلوب. ۱۶ ب)نمانکلاتورهای طبقه بندی کالا. ۱۷ ج)...

ادامه مطلب