بایگانی برچسب ها: تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

تعلیم و تربیت فرزندان فهرست مطالب مقدمه ۱ چکیده ۳ مفهوم تربیت ۴ تربیت شناخت ۵ آغاز تربیت ۷ تربیت مداوم ۹ تجلی صفات والدین ۱۰ تربیت اطفال از دیدگاه ابن سینا           ۱۱ وظیفه ها و تعهدها ۱۲ ایجاد عشق در کودک ۱۳ پرروش در محیط مساعد ۱۳ چند اصل مهم درباره تربیت ۱۴ اصل اول توجه به حس عزت طلبی فرزند        ۱۴ اصل دوم نماز ۱۶ اصل سوم آموزش زندگی و علوم مورد نیاز     ۱۸ اصل چهارم اندرز و نصیحت ۲۰ راه کارهای تربیتی اسلام ۲۰ راه کار اول – هماهن...

ادامه مطلب