بایگانی برچسب ها: تعيين عمق يخبندان

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

اهمیت روسازی راهها فهرست مطالب پیشگفتار ۰ مقدمه ۱ ترکها ۲ تغییرشکل‌های سطح رویه ۷ نشست محل کنده کاری شده: ۷ گودی مسیرچرخها (شیارشدن): ۹ نشست موضعی: ۱۰ خرد وکنده شدنها ۱۱ چاله‌ها: ۱۱ جداشدن دانه‌ها: ۱۲ لغزنده شدن، سطح روسازی ۱۳ رو زدن قیر: ۱۳ صیقلی شدن د انه‌ها: ۱۴ خرابی شانه‌ها: ۱۴ خرابی رویه‌های آسفالت سطحی: ۱۵ مرمت و بهسازی ۱۵ مرمت خرابی‌های روسازی: ۱۶ پرکردن چاله‌ها: ۱۶ روکش آسفالتی: ۱۷ تاثیر عوامل جوی ۱۸ تورم در اثر یخبندان ۱۹ خاکهای ح...

ادامه مطلب