بایگانی برچسب ها: تعيين کليات ساختار کالبدي بنا

دانلود پروژه راهکارهاي طراحي اقليمي

دانلود پروژه راهکارهاي طراحي اقليمي

راهکارهاي طراحي اقليمي بررسي راهکارهاي طراحي اقليمي با توجه به عوامل پنجگانه کل به جزء نگر (مقايسه تأثير عامل دما و رطوبت) معماري طي هزاران سال وجو د داشته و اصالت ارزشهاي کيفي آن در طول قرنها شکل گرفته و رسالت يک معمار موفق در هر عصر و زماني گردن نهادن به تمامي آنها و بکارگيري صحيح و منطقي مجموعه اين قابليت هاست . به جرأت مي توان گفت که اقليم و چگونگي تأثير شرايط آب و هوائي بر شکل گيري بنا از جمله ارکان محدود معماري است که از ابتداي ساخت ...

ادامه مطلب