بایگانی برچسب ها: تعيين کليات ساختار کالبدي بنا

دانلود پروژه راهکارهای طراحی اقلیمی

دانلود پروژه راهکارهای طراحی اقلیمی

راهکارهای طراحی اقلیمی بررسی راهکارهای طراحی اقلیمی با توجه به عوامل پنجگانه کل به جزء نگر (مقایسه تأثیر عامل دما و رطوبت) معماری طی هزاران سال وجو د داشته و اصالت ارزشهای کیفی آن در طول قرنها شکل گرفته و رسالت یک معمار موفق در هر عصر و زمانی گردن نهادن به تمامی آنها و بکارگیری صحیح و منطقی مجموعه این قابلیت هاست . به جرأت می توان گفت که اقلیم و چگونگی تأثیر شرایط آب و هوائی بر شکل گیری بنا از جمله ارکان محدود معماری است که از ابتدای ساخت ...

ادامه مطلب