بایگانی برچسب ها: تغذیه گذاری به روش تقلیل فشار

دانلود مقاله تغذیه گذاری به روش تقلیل فشار

دانلود مقاله تغذیه گذاری به روش تقلیل فشار

تغذیه گذاری به روش تقلیل فشار مقدمه ای بر تغذیه گذاری قطعات ریختگی بیشتر فلزات و آلیاژها در هنگام انجماد منقبض می شوند, این تغییر حجم نتیجه انقباض مایع به جامد است . تغییرات حجمی ضمن انجماد برای فلزات, حدود 3 تا 6 درصد و برای اکسیدهای دیرگداز ( ) مقدار بیشتری از این است . تغذیه گذاری عملی است به منظور جبران تغییرات حجمی فلز در حالت مایع و ضمن انجماد و هدف از تغذیه گذاری تولید قطعات ریهتگی عاری از معایب انقباضی است . این منظور با تعبی...

ادامه مطلب