بایگانی برچسب ها: تغذیه گذاری قطعات ریختگی

دانلود مقاله تغذیه گذاری قطعات ریختگی

دانلود مقاله تغذیه گذاری قطعات ریختگی

تغذیه گذاری قطعات ریختگی فهرست مطالب روشهای تغذیه گذاری قطعات چدنی 2- انقباض ضمن انجماد () 3- انقباض قطعه در حالت جامد () انقباض در چدن ها تغذیه گذاری به روش تقلیل یا کنترل فشار طرح گردن تغذیه بدنه تغذیه مدول راهگاه فرعی روش عملی طراحی تغذیه گذاری تقلیل فشار مراحل طراحی محل ایجاد معایب انقباضی محاسبه حجم تغذیه و ابعاد تغذیه بیشتر فلزات و آلیاژها در هنگام انجماد منقبض می شوند, این تغییر حجم نتیجه انقباض مایع به جامد است . تغییرات حجمی ض...

ادامه مطلب