بایگانی برچسب ها: تفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفرين

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی زنان و کارآفرینی مقدمه زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند . جوان بودن ترکیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، کمبود شغل و افزایش بیکاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد که دیگران نمی توان در سطح شعار و اند...

ادامه مطلب