بایگانی برچسب ها: تفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفرين

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی

دانلود مقاله زنان و کارآفرینی زنان و کارآفرینی مقدمه زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصيل كرده هم چنان رو به تزايد است . اما هنوز سهم شايسته اي در اقتصاد ملي به دست نياورده اند . جوان بودن تركيب سني ، افزايش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و از طرفي پايين بودن نسبت نرخ فعاليت زنان ، كمبود شغل و افزايش بيكاري تصاويري را پيش رو قرار مي دهد كه ديگران نمي توان در سطح شعار و اند...

ادامه مطلب