بایگانی برچسب ها: تفاوت رشوه و هديه

پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکیده :  رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق م...

ادامه مطلب