بایگانی برچسب ها: تفاوت رشوه و هديه

پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکيده :  رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق م...

ادامه مطلب