بایگانی برچسب ها: تقابل سنگ و آب

دانلود مقاله تقابل سنگ و آب

دانلود مقاله تقابل سنگ و آب

تقابل سنگ و آب فهرست مطالب: تقابل سنگ و آب: ۱ تجزیه فیزیکی و شیمیایی سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات: ۱ ۱-۲- مقدمه: ۱ ۲-۲- آبهای طبیعی بعنوان ارتباطات پروتونها: PH، اسید هیدرولیز (آبکافت) و فرسایش سنگ آهک (کلسیت). ۴ اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیها و نقش آب در هوازدگی سنگ: ۹ ۳-۲- یونهای فلزی، انتقال الکترون و نمودار PH: 11 ۴-۲- بررسی رفتار کانیهای سیلیکات در طی هوازدگی شیمیایی: ۱۴ تولید شکستگی و اشکال جدید کانی ۱۴ اطلاعات بیشتر در مورد واکن...

ادامه مطلب