بایگانی برچسب ها: تلفات حجم در سوپاپها

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

بررسی و مقایسه سیستم های ترمز فهرست مطالب * فصل اول * مقدمه و تاریخچه ترمز * ۱-۱مقدمه و تاریخچه * « فصل دوم » * اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی * ترمزهای اتومبیل * ۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها * ۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی * ۲-۳ اصول هیدرولیک * ۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی * ۲-۵ سیستم ترمز دوبل * ۲-۶ سیلندر اصلی * ۲-۷ سیلندر چرخها    * ۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)    * ۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock * ۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning Light) * ۲-۱۲ ترمزها...

ادامه مطلب