بایگانی برچسب ها: توابع مبیع

دانلود مقاله توابع مبیع

دانلود مقاله توابع مبیع

توابع مبیع فهرست مطالب بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی. ۱ تعریف بیع. ۵ ۱) تملیکی بودن بیع. ۷ ۲)معاوضی بودن بیع. ۹ ۳) عین بودن مبیع. ۱۱ ۴) لزوم عقد بیع. ۱۲ انعقاد بیع. ۱۲ ۱) اراده ۱۳ ۲) اهلیت تصرف.. ۱۵ ۳) موضوع عقد بیع. ۱۶ الف ) اوصاف مبیع. ۱۶ مبیع مالیت داشته باشد: ۱۷ مبیع قابل خرید و فروش باشد: ۱۸ مبیع معلوم و معین باشد: ۱۹ توابع مبیع : ۲۱ قدرت تسلیم مبیع : ۲۲ اوصاف ثمن . ۲۴ آثار بیع . ۲۵ منابع ۴۸ بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی این واژه همانند «شرا...

ادامه مطلب