بایگانی برچسب ها: توابع مبیع

دانلود مقاله توابع مبیع

دانلود مقاله توابع مبیع

توابع مبیع فهرست مطالب بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی. 1 تعریف بیع. 5 1) تملیکی بودن بیع. 7 2)معاوضی بودن بیع. 9 3) عین بودن مبیع. 11 4) لزوم عقد بیع. 12 انعقاد بیع. 12 1) اراده 13 2) اهلیت تصرف.. 15 3) موضوع عقد بیع. 16 الف ) اوصاف مبیع. 16 مبیع مالیت داشته باشد: 17 مبیع قابل خرید و فروش باشد: 18 مبیع معلوم و معین باشد: 19 توابع مبیع : 21 قدرت تسلیم مبیع : 22 اوصاف ثمن . 24 آثار بیع . 25 منابع 48 بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی این واژه همانند ...

ادامه مطلب