بایگانی برچسب ها: توقیف اموال

مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی چکیده [۱] مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون...

ادامه مطلب