بایگانی برچسب ها: توليد و فراورش نفت

دانلود مقاله خوردگی در چاههای نفت و گاز

دانلود مقاله خوردگی در چاههای نفت و گاز

خوردگی در چاههای نفت و گاز فهرست مطالب مقدمه۱ انواع خوردگی۲ خوردگی میکروبی۳ برخی راه های مقابله با خوردگی میکروبی۷ خوردگی میکروبی در صنعت نفت۸ صنایع حفاری در خشکی و دریا و افزایش استخراج نفت۹ تولید و فراورش نفت۱۰ پالایشگاههای نفت و پتروشیمی ها۱۱ ارزیابی روشهای کنترل  خوردگی  میکروبی  در صنعت نفت۱۳ روشهای فیزیکی مقابله با خوردگی میکروبی در صنعت نفت ۱۴ روشهای شیمیائی مقابله با خوردگی میکروبی در صنعت نفت۱۴ میکروارگانیزمهای عامل خوردگی۱۸ ...

ادامه مطلب