بایگانی برچسب ها: توليد پاكتر و توسعه پايدار

دانلود پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست فهرست مطالب:                                                         مقدمه فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي 1-1-  تاريخچه فعاليت صنعتي درايران13 2-1- توسعه صنعتي و محيط زيست 15 3-1- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي 15 4-1- روشهاي جلوگيري از آلودگي 16 5-1- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان22 6-1- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن 22 1-6-1-  ساختارهاي حمايت...

ادامه مطلب