بایگانی برچسب ها: تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی فهرست مطالب مقدمه 3 معرفی و شناخت محصول 3 تاریخچه پیدایشمحصول 3 نام تجاري محصول 4 4 ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد کاربرد پودر و روغن ماهی 4 وضعیت تولید محصول در داخل 4 استاندارد هاي مرتبط 5 کیفیت هاي مختلفمحصول 5 عمر مفید محصول 6 مواد اولیه مورد نیاز 6 فانوسماهیان 7 ذخیره فانوسماهیان در آبهاي ایران 7 تحلیل هاي سیاسی، اقتصادي، فنی، اجتماعی پیرامون صید فانوسماهیان 7 کالاهاي جایگزین پودر ...

ادامه مطلب