بایگانی برچسب ها: تولید برق بوسیله جذر و مدي

دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی

دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی

دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی نیروگاه جذر و مدی فهرست مطالب * فصل اول * انرژیهای قابل حصول از دریا * ۱-۱- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها * ۱-۲- انرژی جزر ومد دریا * ۱-۳- انرژی امواجدریا * ویژگی های منبع * ۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج * ۱- طرح ستون نوسانگر آب (OWC) * ۲- طرح ماشین شناور موج- نیرو * ۳- طرح ژنراتور نوع دلفین * ۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی * ۱-۳-۳- نتیجه گیری * ۱-۴- انرژی حرارتیدریا * ۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریاها * تکنولوژی سیکل بس...

ادامه مطلب