بایگانی برچسب ها: تومورهاي رحمي

دانلود مقاله سقط جنین

دانلود مقاله سقط جنین

سقط جنین فهرست مطالب مقدمه: ۱ سقط جنین   Abortion 1 شناسایی علت سقط جنین‌های خود بخودی: ۲ نابهنجاریهای کروموزومی: ۲ بیماریهای پزشکی: ۳ فاکتورهای ایموولوژیکی: ۴ عامل‌های روان شناسی: ۷ تشعشع، داروها و مواد آلوده کننده: ۷ داروها و دیگر مواد: ۸ آلودگی‌های محیطی: ۸ علتهای آناتومیکی سقط جنین خودبخودی: ۸ دی اتیل استیل بسترول (DES) (استروژن مصنوعی) ۹ تومورهای رحمی: ۱۱ آمیزش و بهم ریختگی درون رحم: ۱۱ عفوتنها: ۱۲ درمان سقط جنین طبیعی: ۱۳ درمان با آنتی ...

ادامه مطلب