بایگانی برچسب ها: تکامل تدریجی مکانیزاسیون

دانلود پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون

دانلود پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون

پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون فهرست مطالب بخش اول تکامل تدریجی مکانیزاسیون.. ۲ اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی.. ۶ بخش دوم شرح عملیات.. ۱۰ بخش سوم سویا:.. ۱۵ کلزا:.. ۱۸ پنبه:.. ۱۹ بخش چهارم گندم.. ۲۷ کلزا:.. ۲۹ سویا.. ۳۱ پنبه.. ۳۳ بخش پنجم مصرف سرمایه:.. ۳۸ هزینه‌های کاشت گندم (دیم) برای ۱۰۰ هکتار.. ۴۱ هزینه‌های داشت گندم (دیم) برای ۱۰۰ هکتار.. ۴۲ هزینه‌های برداشت گندم (دیم) برای ۱۰۰هکتار.. ۴۲ هزینه‌های کاشت ...

ادامه مطلب