بایگانی برچسب ها: جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز

دانلود مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز

دانلود مقاله جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز

جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز فهرست فصل اول فرهنگ: تعریف فرهنگ / فرهنگ و جامعه / ارتباط نمادی / هنجارهای فرهنگی / فرهنگ آرمانی و فرهنگ دولتی / سازمان فرهنگ / قومپرستی / شخصیت و قومپرستی / آثار قومپرستی / نسبیت فرهنگ / ضربه ی فرهنگی / دگرگونی فرهنگی /  واپس ماندگی فرهنگی / فرهنگ پذیری / سرچشمه‌ی دگرگونی فرهنگی و اجتماعی / دگرگونی در محیط طبیعی / دگرگونیهای جمعیتی / نیازهای تشخیص داده نشده فصل دوم ویژگیها، روندها و چالشهای تولید فر...

ادامه مطلب