بایگانی برچسب ها: جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران.doc

دانلود مقاله جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها

دانلود مقاله جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها

جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها چكيده نهادهاي مدني به معناي جديد آن ريشه در تاريخ مغرب زمين و پيوند ناگسستني با جامعه مدني دارد. آشنايي ايرانيان با غرب و توجه روشنفكران ايراني به مدرنيسم در قرن نوزده سبب توجه برخي از ايرانيان به اين نهادها شد. استقرار مشروطيت در ايران و تدوين قانون اساسي اگر چه تشكيل و فعاليت اين نهادها را قانوني ساخت اما در تاريخ معاصر ايران، به استثناي مقاطع كوتاهي، هيچگاه امكان فعاليت براي...

ادامه مطلب