بایگانی برچسب ها: جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي

دانلود مقاله مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

دانلود مقاله مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي چكيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صاد...

ادامه مطلب