بایگانی برچسب ها: جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول – کلیات مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی۸ گفتار اول- دوران باستان۹ گفتار دوم- دوران اسلامی۱۳ گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران۱۷ مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی ۲۰ گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی۲۱ الف) مفهوم جرایم بهداشتی۲۱ ب) مفهوم جرایم درمانی ۲۳ ج) مفهوم جرایم دارویی۲۵ ...

ادامه مطلب