بایگانی برچسب ها: جنايات بر ضد آزاديهاي افراد

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی فهرست مطالب مقدمه الف) جنایات علیه بشریت ب) سؤالات اصلی تحقیق ج) فرضیه‌‌های تحقق د) روش و نوع تحقیق و) اهداف تحقیق مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت الف) در صلح بین المللی ب) در سطح داخلی ۱)    محاکمات ۲)    قانونگذاری ۳)    رویه قضایی ۴)    نوشته‌های حقوقی مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی ج) ارت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل فهرست مطالب مقدمه ۷ الف) جنایات علیه بشریت ۷ ب) سؤالات اصلی تحقیق ۸ ج) فرضیه‌‌های تحقق  ۹ د) روش و نوع تحقیق  ۹ و) اهداف تحقیق ۹ مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت  ۱۱ الف) در صلح بین المللی ۱۱ ب) در سطح داخلی  ۱۳ ۱) محاکمات  ۱۳ ۲) قانونگذاری ۱۳ ۳) رویه قضایی  ۱۵ ۴) نوشته‌های حقوقی ۱۶ مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  ۱۷ الف) بررسی پیش نویس ا...

ادامه مطلب