بایگانی برچسب ها: جهش ژنی DNA

دانلود مقاله رایگان شرح و رمز گشایی از DNA

دانلود مقاله رایگان شرح و رمز گشایی از DNA

دانلود مقاله رایگان شرح و رمز گشایی از DNA  خلاصه مطالب شرح و رمز گشایی از DNA  امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان : امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهایی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد های تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند . در سالهای...

ادامه مطلب