بایگانی برچسب ها: حریق های الکتریکی

دانلود پروژه ایمنی در برق

دانلود پروژه ایمنی در برق

ایمنی در برق فهرست مطالب: مقدمه. تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی1 تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی2  اتصال زمین و مقاومت آن3 انواع الکترود های زمین 4 روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی 5 رفع خطر برق گرفتگی 6 تدابیر ایمنی هنگام کار با برق فشار ضعیف و قوی 7 تدابیر ایمنی هنگام کار با جر ثقیل ها ، برجهای با لا بر و نردبان های سیّار تدابیر ایمنی کار با دستگاه های برقی در بلندی 9 حریق های الکتریکی10 کمک های اولیه در مقابل برق ...

ادامه مطلب