بایگانی برچسب ها: حسابداري داراييهاي نامشهود

دانلود مقاله حسابداري داراييهاي نامشهود

دانلود مقاله حسابداري داراييهاي نامشهود

حسابداري داراييهاي نامشهود مقـدمــه‌ 1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌. دامنه‌ كاربرد 2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير : الف‌. ماليات‌ انتقالي‌ به‌ دو...

ادامه مطلب